Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ

PRAVIDLA PRO ŽADATELE

Společné podmínky pro všechny fiche PRV:

 • způsobilé výdaje: 50 000 Kč – 5 000 000 Kč
 • realizace projektu na území MAS
 • projekt je v souladu se SCLLD
 • lhůta vázanosti 5 let (od převedení dotace na účet)
 • právní vztahy k nemovitostem: vlastník, spoluvlastnictví (min. 50 %), nájem, pacht, věcné břemeno
 • realizací vznikne samostatný funkční celek
 • žadatel získá min. počet bodů, stanovených MAS (preferenční kritéria) – ta jsou závazná po dobu udržitelnosti projektu
 • závazek vytvoření prac. míst běží 3 roky od převedení dotace na účet u malých a středních firem, 5 let u velkých firem
 • finanční zdraví u projektů nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
 • přílohy k Žádosti o dotaci na MAS:
  • Povolení stavebního úřadu platné a pravomocné při registraci na MAS
  • Projektová dokumentace -LF
  • Půdorys
  • Katastrální mapa –LF
  • Finanční zdraví
  • Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikro, malých středních podniků
  • Znalecký posudek při nákupu nemovitosti
  • Přílohy stanovené MAS

 

Specifické podmínky pro Investice do zemědělských podniků:

 • Výše dotace – 50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace
 • Zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku
 • Hmotné a nehmotné investice v ŽV a RV
  – zem. stavby a technologie pro ŽV, RV a školkařskou produkci,
  – mobilní stroje
  – peletovací zařízení pro vlastní spotřebu
 • žadatel – zemědělský podnikatel
 • Navýšení o 10 % pro mladé začínající zemědělce a o 10 % pro LFA oblasti (o situování v LFA rozhoduje, zda má žadatel alespoň 75 % celkové výměry pozemků v LPIS v oblastech LFA)
 • Pouze investiční výdaje
 • Předmět dotace musí odpovídat výrobnímu zaměření žadatele
 • Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb
 • Kódy způsobilých výdajů:
  007 – stavby a technologie v živočišné výrobě
  • stavby ustajovacích prostor a chovatelských zařízení
  • pořízení technologií pro živočišnou výrobu
  • skladovací prostory pro krmiva a steliva pro přímou spotřebu v podniku
  • skladovací prostory pro druhotné produkty živočišné výroby, vč. jejich úpravy a zpracování
  • mobilní stroje pro ŽV
  • nemovitosti

008 – stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu
• skladování a sklizeň produktů rostlinné produkce vč. technologií
• nosné konstrukce trvalých kultur včetně protikroupových a protidešťových systémů
• protikroupové systémy a ochranné sítě proti ptactvu ve vinicích
• skleníky, fóliovníky, kontejnerovny
• zahradnické stavby
• mobilní stroje pro RV
• nemovitosti

009 – peletárny pro vlastní spotřebu v zem. podniku

 

Přílohy požadované SZIF v jednotlivých fázích žádosti o dotaci:

Přílohy po zaregistrování na RO
• Výběrové/zadávací řízení
• Žádost o dotaci –aktualizovaný formulář

Přílohy k podpisu Dohody
• Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti
• Čestné prohlášení k „de minimis“

Přílohy k Žádosti o platbu I.
• Oprávnění k provozování činnosti
•Doklad o vedení bankovního účtu
•Účetní/daňové doklady
•Položkové rozpočty
•Výpisy z účtu o úhradě
•Soupiska účetních dokladů
•Protokol o předání stroje/technologie
•ES prohlášení o shodě
•Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti
•Cenový marketing

Přílohy k Žádosti o platbu II.
• Kolaudační souhlas
•Dokumentace skutečného provedení stavby
•Fotodokumentace předmětu dotace
•Přehled o výši pojistného
•Kupní smlouva na nemovitost
•Přílohy stanovené MAS

Přílohy po proplacení projektu
• Monitorovací zpráva

Podporovány jsou investice v zemědělské výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů zemědělské prvovýroby, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam, kde je obnova zásadní pro další činnost. 

Podporována budou například ustájovací a chovatelská zařízení, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby, investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, investice do staveb pro zahradnictví, pořízení mobilních strojů, či budování peletáren, jejichž produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku. 

Příjemce dotace: zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Základním komunikačním nástrojem je Portál Farmáře (žadatel musí mít zřzen účet). V případě dokumentů a formulářů, pro které není nastaveno primárně elektronické podání přes Portál Farmáře, je jejich podání možné elektronicky z datové schránky žadatele/příjemce dotace, poštou nebo osobně či prostřednictvím MAS na Podatelně příslušného RO SZIF. Komunikačním nástrojem mezi MAS a žadatelem je zejména osobní jednání.

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS:

-  souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného vzoru (vydává krajské středisko Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky nebo místně příslušná správa NP). Příloha bude požadována pouze v případě, kdy předmětem dotace bude výstavba/rekonstrukce oplocení pastevního areálu nebo chov vodní drůbeže

-  u projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, nebo závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

- v případě, že pro realizaci projektu není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a to ani podlimitně, čestné prohlášení žadatele. Čestné prohlášení je součástí formuláře Žádosti o dotaci

Přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu:

- v případě, že žadatel/příjemce dotace je mladý začínající zemědělec– Doklad o dosažení minimální zemědělské kvalifikace – v případě, že žadatel/příjemce dotace doklad již vlastní a dosud nepředložil, nebo jej má v souladu s formulářem Žádosti o dotaci předložit později, maximálně však do 36 měsíců od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace

- v případě, že předmětem projektu jsou stavební nebo technologické investice realizované v rámci budov s vlivem na zákonné požadavky pro chov zvířat, na které není třeba kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, potvrzení místně příslušné krajské veterinární správy nebo Městské veterinární správy v Praze Státní veterinární správy, že realizovaný projekt splňuje minimální standardy pro ochranu hospodářských zvířat, nebo že nepodléhá posouzení

- v případě, že je výdajem, ze kterého je stanovena dotace, nosná konstrukce vinice, Doklad o povolení nové výsadby révy vinné podle §8 zák. č. 321/2004Sb., o vinohradnictví a vinařství, které vydává Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

- doklad o prodeji komodity nebo jiný dokument dokládající výrobní zaměření žadatele za rok podání žádosti o platbu či rok předcházející