Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

NEZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ

Společné podmínky pro všechny fiche PRV:

 • způsobilé výdaje: 50 000 Kč – 5 000 000 Kč
 • realizace projektu na území MAS
 • projekt je v souladu se SCLLD
 • lhůta vázanosti 5 let (od převedení dotace na účet)
 • právní vztahy k nemovitostem: vlastník, spoluvlastnictví (min. 50 %), nájem, pacht, věcné břemeno
 • realizací vznikne samostatný funkční celek
 • žadatel získá min. počet bodů, stanovených MAS (preferenční kritéria) – ta jsou závazná po dobu udržitelnosti projektu
 • závazek vytvoření prac. míst běží 3 roky od převedení dotace na účet u malých a středních firem, 5 let u velkých firem
 • finanční zdraví u projektů nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
 • přílohy k Žádosti o dotaci na MAS:
  • Povolení stavebního úřadu platné a pravomocné při registraci na MAS
  • Projektová dokumentace -LF
  • Půdorys
  • Katastrální mapa –LF
  • Finanční zdraví
  • Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikro, malých středních podniků
  • Znalecký posudek při nákupu nemovitosti
  • Přílohy stanovené MAS

 

Specifické podmínky pro Podporu investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností:

 • Investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE
 • žadatelé – mikro a malé podnikatelské subjekty ve venkovských oblastech, zemědělci 
 • Výše dotace:
  45% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro malé podniky
  35% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro střední podniky
  25% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro velké podniky
 • Režim podpory: „de minimis“ nebo Bloková výjimka
 • Pouze investiční výdaje
  – Stavební obnova či výstavba provozoven, kanceláří, malokapacitního ubytování včetně objektů turistické infrastruktury, sportovišť
  – stroje, technologie a další vybavení sloužící pro nezemědělskou činnost
  – doplňující výdaje – úpravy povrchů, parkovací stání, oplocení, zeleň
 • Kódy způsobilých výdajů:
  017 – sekce C zpracovatelský průmysl kromě třídy 12.00, 25.40
  018 – sekce F stavebnictví, kromě skupiny 41.1
  019 – sekce G velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motor. vozidel,
  kromě oddílu 46 a skupiny 47.3
  020 – sekce I ubytování, stravování a pohostinství
  021 – sekce J informační a komunikační činnost, kromě oddílu 60 a 61
  022 – sekce M profesní, vědecké a technické činnosti, kromě oddílu 70
  023 – sekce N 79, 81, 82.1, 82.3, 82.92 administrativní a podpůrné činnosti
  024 – sekce P 85.59 vzdělávání
  025 – sekce R 93 kulturní, zábavní a rekreační činnosti
  026 – sekce S 95, S 96 ostatní činnosti
 • Kritéria přijatelnosti
  – Sportovní, zábavní, rekreační činnost a stravování pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a nebo malokapacitní ubytování
  – Při uvádění na trh nesmí být výstupní produkt uveden v Příloze I Smlouvy o fungování EU nebo musí alespoň převažovat
  – Při zpracování nesmí být výstupní produkt uvedený v Příloze I Smlouvy o fungování EU
  – V případě investic do zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv musí většina vyrobeného paliva sloužit k prodeji nebo pro nezemědělskou činnost
 • Další podmínky:
  • Nemůže žádat žadatel, který 2 roky před podání ŽOD na MAS ukončil stejnou nebo obdobnou činnost
  • Nelze pořídit zemědělské a lesnické stroje
  • Kategorii podniku deklarovanou při podání ŽOD musí žadatel dodržet do podpisu Dohody
  • Výdaje související s ubytovacím zařízení jsou možné pouze do malokapacitních ubytoven s kapacitou 6-40 lůžek
 • Další podmínky pro režim blokové výjimky
  • Při rozšíření výrobního sortimentu musí být ZV o nejméně 200% vyšší než účetní hodnota znovu použitého majetku
  • Při zásadní změně výrobního postupu musí být ZV vyšší než součet provedených účetních odpisů za předchozí 3 účetně uzavřená období
  • Podpora musí mít motivační účinek

 

Přílohy požadované SZIF v jednotlivých fázích žádosti o dotaci:

Přílohy po zaregistrování na RO
• Výběrové/zadávací řízení
• Žádost o dotaci –aktualizovaný formulář

Přílohy k podpisu Dohody
• Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti
• Čestné prohlášení k „de minimis“

Přílohy k Žádosti o platbu I.
• Oprávnění k provozování činnosti
•Doklad o vedení bankovního účtu
•Účetní/daňové doklady
•Položkové rozpočty
•Výpisy z účtu o úhradě
•Soupiska účetních dokladů
•Protokol o předání stroje/technologie
•ES prohlášení o shodě
•Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti
•Cenový marketing

Přílohy k Žádosti o platbu II.
• Kolaudační souhlas
•Dokumentace skutečného provedení stavby
•Fotodokumentace předmětu dotace
•Přehled o výši pojistného
•Kupní smlouva na nemovitost
•Přílohy stanovené MAS

Přílohy po proplacení projektu
• Monitorovací zpráva