Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

ZPŘÍSTUPNĚNÍ LESA

Společné podmínky pro všechny fiche PRV:

 • způsobilé výdaje: 50 000 Kč – 5 000 000 Kč
 • realizace projektu na území MAS
 • projekt je v souladu se SCLLD
 • lhůta vázanosti 5 let (od převedení dotace na účet)
 • právní vztahy k nemovitostem: vlastník, spoluvlastnictví (min. 50 %), nájem, pacht, věcné břemeno
 • realizací vznikne samostatný funkční celek
 • žadatel získá min. počet bodů, stanovených MAS (preferenční kritéria) – ta jsou závazná po dobu udržitelnosti projektu
 • závazek vytvoření prac. míst běží 3 roky od převedení dotace na účet u malých a středních firem, 5 let u velkých firem
 • finanční zdraví u projektů nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
 • přílohy k Žádosti o dotaci na MAS:
  • Povolení stavebního úřadu platné a pravomocné při registraci na MAS
  • Projektová dokumentace -LF
  • Půdorys
  • Katastrální mapa –LF
  • Finanční zdraví
  • Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikro, malých středních podniků
  • Znalecký posudek při nákupu nemovitosti
  • Přílohy stanovené MAS

 

Specifické podmínky pro Neproduktivní investice v lesích:

 • Zvyšování environmentální a společenské funkce lesa s podporou činností využívajících společenský potenciál lesů, posílení rekreační funkce lesa
 • žadatelé – vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků
 • Výše podpory – 100% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
 • Kód 029 Neproduktivní investice v lesích
  • značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 m, významné přírodní prvky, herní a naučné prvky, fitness prvky
  • zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory, odkládání odpadků, mostky, lávky, zábradlí, stupně
  • nákup pozemků
 • Kritéria přijatelnosti
  • Projekt lze realizovat pouze na PUPFL, který je zařízen platným lesním hospodářským plánem nebo osnovou
 • Další podmínky
  • Podpora musí mít motivační účinek
  • NE na stezky širší než 2m a lesní cesty, které jsou převážně využívány pro účely lesního hospodářství
  • NE výsadba, následná údržba a péče, provozní výdaje

 

Přílohy požadované SZIF v jednotlivých fázích žádosti o dotaci:

Přílohy po zaregistrování na RO
• Výběrové/zadávací řízení
• Žádost o dotaci –aktualizovaný formulář

Přílohy k podpisu Dohody
• Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti
• Čestné prohlášení k „de minimis“

Přílohy k Žádosti o platbu I.
• Oprávnění k provozování činnosti
•Doklad o vedení bankovního účtu
•Účetní/daňové doklady
•Položkové rozpočty
•Výpisy z účtu o úhradě
•Soupiska účetních dokladů
•Protokol o předání stroje/technologie
•ES prohlášení o shodě
•Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti
•Cenový marketing

Přílohy k Žádosti o platbu II.
• Kolaudační souhlas
•Dokumentace skutečného provedení stavby
•Fotodokumentace předmětu dotace
•Přehled o výši pojistného
•Kupní smlouva na nemovitost
•Přílohy stanovené MAS

Přílohy po proplacení projektu
• Monitorovací zpráva