Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

CYKLODOPRAVA

- vyzhrazeno 4 883 110 Kč (pouze dotace bez spoluúčasti žadatele)

- 95 % dotace, 5 % spoluúčast

- výstavba cyklostezek a cyklotras sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami

- podpořeny budou 2 projekty. Předpokládáme 2,25 km nově zbudovaných cyklostezek a 2,75 km zbyduvaných cyklotras.

- oprávnění žadatelé: obce a DSO

- na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu

- na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu.

- je možná realizace související doprovodné infrastruktury pro cyklisty (např. stojany na jízdní kola), zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně) a souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost cyklistické dopravy (např. veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů)

U této aktivity je v odůvodněných případech možný přesah realizace projektu za hranice území MAS, např. pokračování výstavby cyklostezky. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

Více informací ve SPECIFICKÝCH PRAVIDLECH PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - věcné zaměření Zvýšení podílu udržitelných forem oopravy

Postup pro podání žádosti o podporu v sysytému MS 2014+

Povinné přílohy žádosti o podporu:

- Plná moc - dokládá se v případě přenesení pravomocí na jinou osobou, např. při podpisu žádosti. Plné moci se ukládají v elektronické podobě v systému  MS2014+. (doporučený vzor). Plnou moc lze nahradit usnesením zastupitelstva o přenesení pravomocí. V usnesení musí být jednoznačně identifikováno, kdo a na koho pravomoci převádí a kterých úkonů se převedení pravomocí týká. Vzor plné moci.
 

- Zadávací a výběrová řízení - jako povinnou přílohu žádosti o podporu žadatel předkládá pouze uzavřenou smlouvu na plnění zakázky, kterou uplatňuje v projektu. 

- Studie proveditelnosti - slouží k posouzení potřebnosti a realizovatelnosti projektu a usnadňuje podání žádosti o podporu v MS2014+, neboť mnoho údajů, uváděných ve studii, bude využito při vyplňování elektronického formuláře žádosti. Osnova studie proveditelnosti

Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility (vzor zde)

- Čestné prohlášení o skutečném majiteli - pokud je žadatelem právnická osoba mimo veřejnoprávní právnické osoby, jako povinnou přílohu žádosti o podporu předkládá čestné prohlášení obsahující informaci o skutečném majiteli ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.  Vysvětlení, co se rozumí skutečným vlastníkem, nalezne žadatel v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce v kap. 2.6.1. Vzor čestného prohlášení. Žadatel je povinen uvést v čestném prohlášení informace minimálně v rozsahu uvedeném ve vzoru.

Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení - žadatel dokládá územní rozhodnutí s nabytím právní moci. Pokud stavba nevyžaduje územní rozhodnutí, dokládá územní souhlas či účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní řízení. Dokument je nutné doložit s datem nabytí právní moci/vydání/uzavření, které bude odpovídat nejpozději dnu podání žádosti o podporu. Pokud žadatel požádal o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, tuto přílohu nedokládá. 

Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení - žadatel dokládá projektovou dokumentaci, zpracovanou autorizovaným projektantem, v podrobnosti pro vydání stavebního povolení, která je součástí žádosti o stavební povolení nebo je ověřena stavebním úřadem ve stavebním řízení. Jako ověření dostačuje razítko s podpisem a označením stavebního úřadu alespoň na titulní straně projektové dokumentace. 

Položkový rozpočet stavby - žadatel stanoví ceny stavebních prací za účelem zjištění předpokládané ceny způsobilých výdajů hlavních a vedlejších aktivit projektu u nezahájených zakázek na základě stavebního rozpočtu, který se vztahuje k příslušnému stupni projektové dokumentace, a přiloží jeho originál ve formátu pdf jako povinnou přílohu k žádosti.

Výpočet čistých jiných peněžních příjmů - dokládají žadatelé, kteří předpokládají jiné peněžní příjmy. Vzor výpočtu čistých jiných peněžních příjmů.

-   Smlouva o spolupráci - smlouva o spolupráci musí být k žádosti o podporu přiložena v případě, že projekt má být realizován na území více obcí a žadatelem je jedna z těchto obcí. Smlouva o spolupráci uzavřená mezi obcemi musí stanovit zejména práva a povinnosti žadatele a ostatních obcí, způsob finančního a majetkoprávního vypořádání mezi zúčastněnými stranami v období přípravy, realizace a udržitelnosti projektu. Využít lze vzor Partnerské smlouvy.

 

KRITÉRIA PRO ZÁVĚREČNÉ OVĚŘENÍ ZPŮSOBILOSTI

- žádost o podporu je podaná v předepsané formě

- žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele

- jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě ŘO IROP

- projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou ŘO

- projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)
 
- statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný

- výdaje na hlavní aktivity projektu odpovídají tržním cenám

- cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu

- výsledky projektu jsou udržitelné

- projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory

- žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu

- minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu

- v hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů stanovené ve výzvě

- projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020

- k projektu žadatel v obcích, které mají méně než 50 tis. obyvatel, dokládá Kartu souladu projektu s principy udržitelné mobility

- projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí

- projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 – 2020

Dokladování způsobilých výdajů