Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

ŠKOLSTVÍ

- vyzhrazeno 4 883 100 Kč (pouze dotace bez spoluúčasti žadatele)

- 95 % dotace, 5 % spoluúčast

- bude podpořeno základní vzdělávání formou rekonstrukce, stavebních úprav, modernizací a pořízení vybavení učeben v těchto klíčových kompetencích: komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických, řemeslných oborů a přírodních věd a ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. Tyto učebny musí být stavebně upraveny, aby zabezpečily bezbariérovost dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,.

- také lze navyšovat kapacitu základních škol výstavbou nových kmenových tříd (území MAS se nachází na ORP Znojmo - sociálně vyloučená lokalita)

- podpořeno bude 5 projektů

- oprávnění žadatelé: obce a DSO

- podpora může být poskytnuta pro základní školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS. Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání ORP Znojmo. Projektové žádosti musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP. Školy či školská zařízení a jejich projektové záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP, který se stane přílohou schváleného MAP.

- na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu

- na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu.

- předmětem podpory nemůže být rekonstrukce stávajících školních budov pouze z důvodu nevyhovujícího technického stavu.

- Klíčové kompetence IROP jsou vázány na vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV): 

  • Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk)
  • Člověk a jeho svět
  • Matematika a její aplikace
  • Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis)
  • Člověk a svět práce, a průřezová témata RVP ZV
  • Environmentální výchova.

Tyto oblasti a obory musí mít škola zapracované ve svém Školním vzdělávacím programu (ŠVP). Oblast Člověk a svět práce lze do ŠVP zapracovat a předložit aktualizovanou část ŠVP s první ZoU projektu.

Více informací ve SPECIFICKÝCH PRAVIDLECH PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - infrastruktura pro vzdělávání

Postup pro podání žádosti o podporu v sysytému MS 2014+ 

Povinné přílohy žádosti o podporu:

- Plná moc - dokládá se v případě přenesení pravomocí na jinou osobou, např. při podpisu žádosti. Plné moci se ukládají v elektronické podobě v systému  MS2014+. (doporučený vzor). Plnou moc lze nahradit usnesením zastupitelstva o přenesení pravomocí. V usnesení musí být jednoznačně identifikováno, kdo a na koho pravomoci převádí a kterých úkonů se převedení pravomocí týká. Vzor plné moci.

- Zadávací a výběrová řízení - jako povinnou přílohu žádosti o podporu žadatel předkládá pouze uzavřenou smlouvu na plnění zakázky, kterou uplatňuje v projektu. 

Doklady o právní subjektivitě žadatele - organizace zakládané obcemi, kraji nebo OSS doloží:  zřizovací či zakládací listinu nebo jiný dokument o založení a dokument, který doloží veřejně prospěšnou činnost organizace v oblasti školství a prokáže, že účelem hlavní činnosti není vytváření zisku. Právní subjektivitu nemusí dokládat:   kraje a jimi zřizované organizace, obce a jimi zřizované organizace, organizační složky státu,  příspěvkové organizace organizačních složek státu

Studie proveditelnosti -  Slouží k posouzení potřebnosti a realizovatelnosti projektu. Vzor zde.

 Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu - žadatel dokládá výpisy z katastru nemovitostí u majetku, který bude předmětem projektu. Výpis z katastru nemovitostí nesmí být k datu podání žádosti starší než 3 měsíce. Pokud žadatel není zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, dokládá listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku, např. nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce nebo smlouvu o smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitosti, která bude předmětem projektu, minimálně do konce udržitelnosti projektu. 

Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení - pokud stavba nevyžaduje územní rozhodnutí, dokládá územní souhlas či účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní řízení. Pokud žadatel požádal o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nebo pokud stavba nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas, tuto přílohu nedokládá.

Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení - pokud žadatel nemá k dispozici pravomocné a platné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru či veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, dokládá žádost o stavební povolení nebo ohlášení, potvrzené stavebním úřadem, a přílohy, nejsou-li doloženy v jiné příloze žádosti o podporu, či návrh veřejnoprávní smlouvy.

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby -  žadatel dokládá projektovou dokumentaci, zpracovanou autorizovaným projektantem, v podrobnosti pro vydání stavebního povolení, která je součástí žádosti o stavební povolení, nebo je ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení (jako ověření dostačuje razítko s podpisem a označením stavebního úřadu alespoň na titulní straně projektové dokumentace). Pokud stavba nevyžaduje stavební povolení, dokládá žadatel projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby. V případě, že již byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, žadatel ji také přikládá k žádosti o podporu

Položkový rozpočet stavby - žadatel stanoví ceny stavebních prací za účelem zjištění předpokládané ceny způsobilých výdajů hlavních a vedlejších aktivit projektu u nezahájených zakázek na základě stavebního rozpočtu, který se vztahuje k příslušnému stupni projektové dokumentace, a přiloží jeho originál ve formátu pdf jako povinnou přílohu k žádosti.

Výpočet čistých jiných peněžních příjmů - dokládají žadatelé, kteří předpokládají jiné peněžní příjmy. Vzor výpočtu čistých jiných peněžních příjmů.

Čestné prohlášení o skutečném majiteli - pokud je žadatelem právnická osoba mimo veřejnoprávní právnické osoby, jako povinnou přílohu žádosti o podporu předkládá čestné prohlášení obsahující informaci o skutečném majiteli ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.  Vzor zde.

-   Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení - doloží žadatel za všechny školy a školská zařízení dotčená projektem. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení nesmí být v době podání žádosti starší 3 měsíců. V případě, že žadatel doloží výpis z internetu, uvede na něj datum, kdy výpis z internetu získal, pokud tato skutečnost není z výpisu patrná.

 

Pro projekty s celkovými způsobilými výdaji vyššími než 5 mil. Kč žadatel zpracovává Studii proveditelnosti. V modulu CBA v MS2014+ zpracovává finanční analýzu (FA). Z dostupných výsledků CBA je sledována čistá současná hodnota v rámci Návratnosti investice pro FA (FNPV). Kritérium závěrečného ověření způsobilosti projektu „V hodnocení eCBA projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě“ je splněno, když FNPV je nižší než 0.

 

KRITÉRIA PRO ZÁVĚREČNÉ OVĚŘENÍ ZPŮSOBILOSTI

- žádost o podporu je podaná v předepsané formě

- žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele

- jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě ŘO IROP

- projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou ŘO

- výsledky projektu jsou udržitelné

- projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)

- projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory 

- statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný

- výdaje na hlavní aktivity projektu odpovídají tržním cenám

- cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu

- žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu

- minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu

- v hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů stanovené ve výzvě

- Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020

- Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání

- Projekt je zaměřen alespoň na jednu z klíčových kompetencí: - komunikace v cizích jazycích, - technických a řemeslných oborů,  - přírodních věd, práce s digitálními technologiemi

- Projekt splňuje minimální požadavky pro konektivitu školy a připojení k internetu

- Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy

- Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním)

- Projekt nezískal podporu z Národního fondu pro podporu MŠ a ZŠ

 

Příklad špatného projektu:

Malotřídní škola si chce nakoupit 10 PC a 10 tabletů do kmenové učebny a nechce dělat bezbariérovost.

Příklad dobrého projektu:

Malotřídní škola chce realizovat půdní vestavbu a vytvořit zde multimediální učebnu pro výuku cizích jazyků, informatiky a přírodních věd, včetně zajištění bezbariérovosti školy. Výstupy projektu budou sloužit rovněž zájmovému a neformálnímu vzdělávání v rámci obecního spolku.